Breaking News

การกำหนดคนเป็นจำพวก

การกำหนดคนเป็นจำพวก และ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

จำพวกที่ ๑  ได้แก่  คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด

จำพวกที่ ๒  ได้แก่  คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่  ๑     แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ   คือ

(๑)  ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอย่างหนึ่งอย่างใด    ดังต่อไปนี้     แม้เพียงข้างเดียว

                                    (ก)  ตาเหล่  (Squint)

                                    (ข)  ลูกตาสั่น  (Nystagmus)

                                    (ค)  แก้วตาขุ่น  (Cataract)

                                    (ง)  กระจกตาขุ่น  (Opacity of Cornea)

                                    (จ)  หนังตาตก  ( Ptosis)

                                    (ฉ)   หนังตาม้วนเข้า  (Entropion)

                                    (ช)  หนังตาม้วนออก  (Ectropion)

                                    (ซ)  ช่องหนังตา     (Palpebral Fissure)       ทั้งสองข้างกว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด

                        (๒)   หูผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แม้เพียงข้างเดียว

                                    (ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจนจนดูน่าเกลียด เช่น ลีบหรือเล็ก หรือใหญ่ หรือบี้

                                    (ข)  ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะลุ

                        (๓)  จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด  เช่น  บี้ หรือแหว่ง

                        (๔)  ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด  เช่น  แหว่งหรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด

                        (๕)  ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด

                        (๖)  หน้าผิดปกติจนดูน่าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                               (ก) อัมพาต  ( Facial Paralysis )

                               (ข)  เนื้อกระตุก  ( Tics )

                               (ค)  แผลเป็นหรือปานที่หน้า มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือยาวมาก

                               (ง)  เนื้องอก ( Benign Tumou Tumous )

                        (๗)  คอพอก (Simple Coitre )

                        (๘)  ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัด

                        (๙)  อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  แม้เพียงข้างเดียว

                              (ก) ข้อติด ( Ankylosis ) หรือหลวมหลุดง่ายหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำงานไม่ถนัด

                              (ข) นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูน่าเกลียด หรือนิ้วบิดเกจนดูน่าเกลียดหรือจนทำงานไม่ถนัด  หรือช่องนิ้วติดกันหรือนิ้วมือด้วนถึงโคนเล็บ

                             (ค)  มือหรือแขนลีบหรือบิดเก

                             (ง)  เท้าหรือขาลีบหรือบิดเก

                     (๑๐) กระดูกชิ้นใหญ่ผิดรูปจนทำให้อวัยวะนั้นทำงานไม่สะดวกหรือจนดูน่าเกลียด

                     (๑๑) ไส้เลื่อนลงถุง

จำพวกที่ ๓ ได้แก่  คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้  เพราะป่วยซึ่งจะบำบัดให้หายภายในกำหนด ๓๐ วันไม่ได้

จำพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑

                        การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคต่าง ๆ นั้น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ตรวจยังมีความสงสัย ก็ให้คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าไว้ในคนจำพวกที่ ๑ ก่อน

                        ใบสำคัญที่จะออกให้แก่คนจำพวกที่ ๓ และคนจำพวกที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบ สด.๔ และแบบ สด. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงชื่อแล้วมอบให้กรรมการสัสดีจังหวัดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

                        บุคคลซึ่งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าเข้าอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ จำพวกที่ ๓หรือจำพวกที่ ๔ ถ้ากรรมการซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นแย้งรวมกันสองคน ให้ส่งตัวบุคคลนั้นเข้าตรวจเลือก ร่วมกับคนในจำพวกเดียวกัน ตามความเห็นแย้งของกรรมการซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ถ้าบุคคลนั้นต้องเข้ากองประจำการ ก็ให้กรรมการ ซึ่งมีความเห็นแย้งกันนั้นต่างฝ่ายต่าง ทำคำชี้แจงยื่นต่อกรรมการชั้นสูง ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันเสร็จการตรวจเลือกในจังหวัดนั้น

%d bloggers like this: