Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; UBM_Widget has a deprecated constructor in /home/sussadee/domains/sussadeechiangmai.com/public_html/wp-content/plugins/useful-banner-manager/includes/widgets.php on line 2

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; UBM_Rotation_Widget has a deprecated constructor in /home/sussadee/domains/sussadeechiangmai.com/public_html/wp-content/plugins/useful-banner-manager/includes/widgets.php on line 110

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SlideshowPluginWidget has a deprecated constructor in /home/sussadee/domains/sussadeechiangmai.com/public_html/wp-content/plugins/slideshow-jquery-image-gallery/classes/SlideshowPluginWidget.php on line 8
สิทธิลดวันรับราชการทหาร - สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
Breaking News

สิทธิลดวันรับราชการทหาร

เรื่องสิทธิลดวันรับราชการทหาร

        บุคคลที่สามารถใช้สิทธิลดวันรับราชการทหารได้  มีดังนี้

        ๑. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร, ข้าราชการตุลาการ, ดะโต๊ะยุติธรรม, ข้าราชการอัยการ, ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการธุรการชั้นตรีหรือเทียบเท่า, ข้าราชการพลเรือนชั้นตรีหรือเทียบเท่า, พนักงานเทศบาลชั้นตรีหรือเทียบเท่า, ผู้สำเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าจับสลากถูกเป็นทหาร ๑ ปี  ถ้าสมัครเป็นเพียง ๖ เดือน

        ๒. ผู้สำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า, ผู้สำเร็จจาก ร.ร.อาชีวศึกษาชั้นสูงของ   กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้สำเร็จวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี  จาก ร.ร.อาชีวะที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและรับจากผู้สำเร็จ  ม.ศ.๓ ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป จับสลากถูกเป็นทหาร ๒ ปี  ถ้าสมัครเป็นเพียง ๑ ปี

        ๓.ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๑ เข้าจับสลากเป็นทหาร  ๑ ปี  ๖ เดือน ถ้าสมัครเป็นเพียง ๑ ปี
ชั้นปีที่ ๒ เข้าจับสลากเป็นทหาร  ๑ ปี  ถ้าสมัครเป็นเพียง ๖ เดือน
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก)

        ๔.ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ  ต้องให้กระทรวงกลาโหมรับรองเทียบกับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารของ รด. ก่อน  แล้วจึงขอรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คำเตือน
การขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร  ต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิพิเศษโดยยื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก  โดยทำคำร้องไว้พร้อมทั้งขอใบรับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ด้วยผู้เข้ารับการตรวจเลือก  จะได้ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ  (แบบ สด.๔๓)  จากประธานกรรมการในวันตรวจเลือกทุกคน

ขอให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าตรวจเลือก ฯ ใน  เม.ย.๖๓ ไปรับหมายเรียกได้  ณ  หน่วยสัสดีเขต/อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารตามใบสำคัญ (แบบ สด ๙)