Breaking News

สัสดีอำเภอเวียงแหง จว.ช.ม. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับสมาชิกหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเวียงแหง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 0930 นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 ” โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (นายธีร์รรัฐ  ไชยเทพ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) นายดวงติ๊บ  สันนิถา อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยมี ร.ท.ชาญชัย  ขัดแก้ว สัสดีอำเภอเวียงแหง จว.ช.ม. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับสมาชิกหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเวียงแหง และสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการข่าว จำนวน 23 คน และมี นายมานพ  บริบูรณ์ เกษตรอำเภอเวียงแหง นายนพพล  ฟูแสง จนท.เกษตรอำเภอเวียงแหง ร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

33535 33537 33543 33549

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: