Breaking News
Home / กิจกรรมหน่วย / สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอสะเมิง

สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 1000น. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ได้เปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 ” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ร.ต.ไพศาล นพรัตน์ ผช.สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอสะเมิง จำนวน 45 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__3956799 S__3956800 S__3956801 S__3956802

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …