Breaking News
Home / ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ / ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2563

ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2563

IMG_0003