Breaking News

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

               ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)

              ในวันตรวจเลือกทหารกองเกิน (วันเกณฑ์ทหาร)  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียก  (แบบ สด.๓๕)  แล้วทุกคนเข้าแถวตามตำบล  เคารพธงชาติ  ประธานกรรมการตรวจเลือกทหาร ชี้แจงความจำเป็นถึงการตรวจเลือกทหาร  เมื่อประธานกรรมการชี้แจงเสร็จ  กรรมการสัสดีจะชี้แจงถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจเลือกทหาร  รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คือ ผู้ที่สมัครหรือผู้ที่จับสลากแดงได้  ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้
              โต๊ะที่ ๑  เรียกชื่อ    กรรมการจะเรียกชื่อทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก
              โต๊ะที่ ๒  ตรวจร่างกาย    กรรมการแพทย์จะตรวจร่างกายว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่
กรรมการสัสดีกำหนดคนเป็น  ๔ จำพวก  คือ
จำพวกที่  ๑  คนร่างกายสมบูรณ์ดี
จำพวกที่  ๒  คนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
จำพวกที่  ๓  คนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีโรครักษาให้หายไม่ได้ภายใน ๓๐  วัน
จำพวกที่ ๔   คนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
              โต๊ะที่ ๓  วัดขนาด    กรรมการจะวัดขนาดสูงและขนาดรอบตัวของร่างกาย
ประธานการตรวจเลือกทหาร  จะตรวจสอบขั้นสุดท้าย  ถ้าร่างกายสมบูรณ์ดีและขนาดสูง  ๑ เมตร ๖๐  เซนติเมตร ขนาดรอบตัว  ๗๖  เซนติเมตร ในเวลาหายใจออกเรียกว่าคนได้ขนาด  และจะให้รอจับสลาก เมื่อมีคนได้ขนาดพอกับยอดจำนวนที่ต้องการคนเข้ากองประจำการ  ทหารกองเกินที่มีขนาดสูงต่ำกว่า ๑ เมตร  ๖๐  เซนติเมตร  ขนาดรอบตัวต่ำกว่า ๗๖  เซนติเมตร ในเวลาหายใจออก และคนจำพวกที่ ๒,๓,๔ ซึ่งร่างกายไม่สมบูรณ์ดีหรือร่างกายพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจำการ   ประธานกรรมการจะปล่อยตัวพร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือก  (แบบ สด.๔๓)  ให้ทหารกองเกินรับไป

ทหารกองเกินหรือบุคคลที่จับสลากแดงหรือสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ   ประธานกรรมการตรวจเลือกจะส่งตัวให้นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต  ออกหมายนัดให้ไปเข้ารับราชการทหารตามผลัดที่จับสลากได้ หรือผลัดที่สมัครไว้

%d bloggers like this: