Breaking News

การยกเว้น

การยกเว้น

การยกเว้น  มี  ๒  ประเภท  คือ
๑.  ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการกองประจำการ  (ยกเว้นให้ตลอดไป)  คือ

 • ๑.๑  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือ ญวนที่มีสมณศักดิ์
  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์  หมายถึง  ยศของพระ  เช่น  เป็นพระครู   พระชั้นเทพหรือชั้นธรรม  เป็นต้น
  ส่วนตำแหน่งของพระ   เช่น เป็นเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ  อย่างนี้เป็นตำแหน่ง ไม่ใช่สมณศักดิ์ จึงไม่ได้รับการยกเว้น
  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์อาจไม่มีตำแหน่งก็ได้
  พระภิกษุที่เป็นเปรียญ หมายถึง การศึกษาของพระ  เช่น เป็นเปรียญตั้งแต่ ๓ ประโยค  ถึง ๙ ประโยค
  นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์นั้น หมายถึง ผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน  ต่างกันที่ถือตามนิกายของจีนกับของญวน
  นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน  ต้องมีสมณศักดิ์ด้วย จึงจะได้รับการยกเว้น
 • ๑.๒  คนพิการทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้

๒.  ยกเว้นไม่เรียกมาเข้ารับการตรวจเลือกในยามปกติ  คือ

 • ๒.๑  พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นนักธรรม
  พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นนักธรรม หมายถึง ผู้ที่จบนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก เมื่อยื่นเรื่องขอยกเว้นและได้รับการยกเว้นแล้ว ไม่ต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ  ถ้ายื่นไม่ทันก่อนการตรวจเลือก  จะนำหลักฐานไปยื่นขอรับการยกเว้นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทำการตรวจเลือกก็ได้  หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อนายอำเภอเพื่อขอยกเว้น ได้แก่
  – ประกาศนียบัตรจบนักธรรม
  – ใบสำคัญ(แบบ สด.๙)
  – หมายเรียก(แบบ สด.๓๕)
  – หนังสือรับรองของเจ้าอาวาส
  – หนังสือสุทธิ
 • ๒.๒  ผู้อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร (ยังไม่จบ รด.ปี ๓)
  การขอยกเว้นให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีผู้ซึ่งอยู่ในกำหนดต้องเรียกมาตรวจเลือกฯ ส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และ นรด. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  หลักฐานเป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมจะแจ้งไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหารของผู้นั้น ให้จัดการยกเว้นให้ แล้วผู้นั้นไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก
 • ๒.๓  ครูในสถานศึกษา
  ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ  ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงครูอัตราจ้างด้วย แต่ครูไม่ได้รับการยกเว้นทุกคน   ครูที่จะมีสิทธิได้รับการยกเว้นจะต้องเข้าลักษณะตามที่กำหนด  ดังนี้
  เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติและในจำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนนี้ ยกเว้นครูได้คนเดียว  หรือเป็นครูสอนประจำเฉพาะวิชาซึ่งทำการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ  และในจำนวนนักเรียน นิสิต  หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนนี้   ก็ยกเว้นครูได้คนเดียวเช่นกัน
  มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา   หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง  สำหรับครูซึ่งประจำทำการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
  วิธีการยกเว้นครู
  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวัน   เว้นแต่กรณีการย้ายไปประจำทำการสอนในสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในใบสำคัญยกเว้นครู ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูที่ย้ายมาประจำทำการสอนซึ่งจะได้รับ การยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้  แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้น
  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้ออกใบสำคัญ     ยกเว้นครูให้แก่ครูซึ่งทำการสอนอยู่ในท้องที่  แล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็น    ภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ  ถ้าครูผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ    แล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแจ้งแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบอีกต่อหนึ่ง  ทั้งนี้ให้แจ้งต่อกันภายในกำหนด ๓๐ วัน
 • ๒.๔  ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
  เป็นบุคคลที่ได้แปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่จะทราบว่าเป็นบุคคลประเภทนี้ตั้งแต่ไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะจัดการยกเว้นให้ทันทีโดยตัวไม่ต้อง ขอยกเว้นอีก
 • ๒.๕  บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ  พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน

%d bloggers like this: