Breaking News

การผ่อนผัน

เรื่อง การผ่อนผัน
ผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือก

การผ่อนผัน
การผ่อนผัน
  • นักเรียนซึ่งไปศึกษาต่างประเทศ   ถ้าเป็นการศึกษาโดยทุนรัฐบาล  ทางสำนัก ก.พ. จะดำเนินการขอผ่อนผันให้  แต่ถ้าเป็นการศึกษาโดยทุนส่วนตัว  จะแยกการดำเนินการเป็น  ๒  กรณี  คือ

หากยังไม่ได้เดินทางไปศึกษา
ให้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้งว่าจะเดินทางเมื่อใด    และรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะจัดส่งหนังสือรับรองสถานทูตมาให้ภายใน  ๓  เดือน
หากเดินทางไปศึกษาแล้ว
ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร ดังนี้
๑.หนังสือรับรองสถานทูต หรือสถานกงสุล  โดยต้องมีรายละเอียดว่า ไปศึกษาวิชาอะไร สถานศึกษาใด ประเทศใด หลักสูตรกี่ปี และขอผ่อนผันกี่ปี
๒.ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙),หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕), บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของทหารกองเกิน และของผู้ยื่นคำร้อง

  • ผู้ที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงดูบุตรซึ่งมารดาตาย หรือต้องหาเลี้ยงดูพี่หรือน้องซึ่งบิดามารดา

ทั้งนี้  ให้ยื่นขอผ่อนผันต่ออำเภอภูมิลำเนาทหารก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และต้องไปแสดงตนเพื่อร้องขอต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกด้วย

  • นิสิต/นักศึกษาผู้อยู่ในระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ  ให้ยื่นขอผ่อนผันต่อ สถานศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การขอผ่อนผัน สถานศึกษาจะต้องดำเนินการส่งหนังสือขอผ่อนผันถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี  และต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทหารฯ ทุกปี ในระหว่างที่ขอผ่อนผัน  มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอผ่อนผันได้นั้น ได้แก่
  1. นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา  ผ่อนผันให้จนถึงอายุ ๒๖ ปี ยกเว้นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ ๒๗ ปี  แต่หากจบการศึกษาก่อนกำหนดอายุ  ก็หมดสิทธิการผ่อนผัน
  2. นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ หรือสายเฉพาะทางอื่นๆ เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาหรือระดับปริญญา ผ่อนผันให้จนถึงอายุ ๒๖ ปี
  3. นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผ่อนผันให้จนถึงอายุ ๒๒ ปี
    เมื่อขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาแล้ว  ในวันตรวจเลือกฯ จะต้องไปแสดงตนเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในฐานะคนผ่อนผันทุกปีในระหว่างการผ่อนผัน  และจะต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) จากประธานกรรมการ  หากไม่ไปแสดงตนก็จะมีความผิดเหมือนกันบุคคลทั่วไป เมื่อจบการศึกษาแล้ว  จะต้องแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันจบการศึกษา ผู้ที่ขอผ่อนผัน  หากในวันตรวจเลือกฯ ประสงค์จะขอเข้าตรวจเลือกก็ให้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันตรวจเลือก
%d bloggers like this: