Author Archives

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 0700 – 1100น. ณ สนามกี

งานฟุตบอลประเพณี สัสดีเหนือๆ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้

ชุดตรวจจเร ทบ. ได้เข้าตรวจกิจการสายงานสัสดีของ สง.สด.จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 0800 – 1500 น. ชุดตรวจ

พิธีรับ-ส่ง ทหารเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 0800 – 1200 น. มีพิธี รับ – ส

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.60 เวลา 07.00 น. กำลังพลสังกัด สง.สด

เจตจำนงสุจริตในการทำงาน