หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่

พ.ท.อรุณ  บุตรตา สด.อ.เมืองเชียงใหม่

พ.ท.อรุณ  บุตรตา
สัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.
โทร.081-5312242

ร.ต.วิโรจน์ สุภะเสถียร ผช.สด.อ.เมืองเชียงใหม่

ร.ท.วิโรจน์  สุภะเสถียร
นายทหารชำนาญงาน
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.
โทร.089-7051097

จ.รวิโรจน์   รามบุตร เสมียนหน่วย สด.อ.เมืองเชียงใหม่

จ.ส.อ.รวิโรจน์  รามบุตร
เสมียนหน่วยสัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.
โทร.087-1846811

ส.ท.สรายุทธ    บุญมี เสมียน สง.สด.จว.ช.ม

ส.ท.สรายุทธ  บุญมี
เสมียน สง.สด.จว.ช.ม. ช่วยราชการ
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.
โทร.084-1725619