เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 09.00น. พ.อ.อภิรักษ์ ไกรเดช สด.จว.ช.ม. มอบหมายให้ พ.ท.ไพรัฐ  แก้วแดง ผช.สด.จว.ช.ม. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี

34056 34057 34058 34055 34059 34061 34062 34063 34064