เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 0800 – 1500 น. ชุดตรวจจเร ทบ. ได้เข้าตรวจกิจการสายงานสัสดีของ สง.สด.จว.ช.ม. นำโดยหัวหน้าชุดตรวจ พ.อ.สุยุทธ์  วัฒนลิขิต นายทหารจเรประจำ จบ. การดำเนินการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจของ สง.สด.จว.ช.ม. อยู่ในเกณฑ์ดี

101512 101532 101511 101540 101810 101813 101816 101817 101825 S__4407298