การขึ้นทะเบียนกองประจำการและการปลดทหารกองหนุน

การขึ้นทะเบียนกองประจำการ - ปลด ทหารกองหนุน